Hợp tác kinh tế Lào - Trung Quốc những năm gần đây và một số tác động chủ yếu đối với Lào

27/08/2021

Hợp tác kinh tế song phương Lào - Trung Quốc là một trong ba mối quan hệ kinh tế đối ngoại quan trọng nhất của nước CHDCND Lào, bên cạnh mối quan hệ với Thái Lan và Việt Nam. Bài viết phân tích một số nội dung của mối quan hệ này, chủ yếu từ khía cạnh thương mại, đầu tư và viện trợ. Từ đó chỉ ra một số tác động tích cực và hậu quả tiêu cực của mối quan hệ này đối với sự phát triển của Lào hiện nay.


Trương Duy Hòa

Số 4, 2021