Bài học về lòng dân trong lịch sử triều đại nhà Hồ và triều đại nhà Lê Sơ

27/08/2021

Bài học về lòng dân, "lấy dân làm gốc" trong lịch sử dựng nước và giữ nước của các triều đại phong kiến Việt Nam đã trở thành những bài học kinh nghiệm quý báu được truyền tụng trong đời sống xã hội và được sử sách ghi lại. Có những bài học "lòng dân không theo" phải trả bằng xương máu và những bài học "lấy dân làm gốc" thành công đầy tự hào, tạo nên sự thịnh vượng của vương triều, sự vững mạnh của đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bài học truyền thống về lòng dân, "lấy dân làm gốc" trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị. Bài viết điểm lại những bài học về lòng dân trong lịch sử triều đại nhà Hồ và nhà Lê Sơ để rút ra bài học kinh nghiệm "lấy dân làm gốc" được Đảng ta thực hiện trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.


Lê Thị Bích Thủy

Số 4, 2021