Sinh hoạt khoa học “Hướng về nông thôn” Những người Bônsêvic và giáo dục chính trị đối với nông dân trong những năm 1920 (05/11/2008)

Ngày 10.7.2007, tại Viện Sử học, TS. Alexander Sumpf, nhà nghiên cứu người Pháp đã có buổi sinh hoạt khoa học với các nhà nghiên cứu Viện Sử học với chủ đề: “Hướng về nông thôn” Những người Bônsêvic và giáo dục chính trị đối với nông dân trong những năm 1920.

“Phản ứng chính sách của các nước Đông Nam Á đối với tiến trình hình thành Cộng đồng ASEAN” (29/10/2008)

Ngày 6 tháng 10 năm 2008 Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nhánh “Phản ứng chính sách của các nước Đông Nam Á đối với tiến trình hình thành Cộng đồng ASEAN” do PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ làm chủ nhiệm đề tài, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là cơ quan chủ trì thực hiện.

“Quan điểm, chủ trương và chính sách của Trung Quốc về hợp tác Đông Á” (29/10/2008)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Lê Văn Mỹ làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Trung Quốc là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 19 tháng 9 năm 2008.

“Quan hệ Nga – ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI” (29/10/2008)

Nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước “Quan hệ Nga – ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI” do PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan chủ trì thực hiện được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu xếp loại xuất sắc.

“Giao lưu và hội nhập văn hóa trong thời đại Sắt sớm ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam” (29/10/2008)

Ngày 13 tháng 8 năm 2008, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giao lưu và hội nhập văn hóa trong thời đại Sắt sớm ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam” do TS. Phạm Thị Ninh làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì thực hiện.
Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo