“Vấn đề điều chỉnh chức năng và thể chế của nhà nước dưới tác động của toàn cầu hóa” (29/10/2008)

Vừa qua, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Vấn đề điều chỉnh chức năng và thể chế của nhà nước dưới tác động của toàn cầu hóa” do TS. Phạm Thái Việt làm chủ nhiệm, Viện Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện.

“Những vấn đề lí luận và thực tiễn cơ bản của việc điều chỉnh pháp luật Việt Nam phù hợp với pháp luật quốc tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” (29/10/2008)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng làm chủ nhiệm, Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 22 tháng 3 năm 2008.

Tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ cho Viện Nghiên cứu Châu Âu (29/10/2008)

Vừa qua Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2008 cho Viện Nghiên cứu Châu Âu.

Giới thiệu dự án hợp tác Việt - Pháp: "Mạng lưới xã hội ở nông thôn Miền Bắc Việt Nam" (29/10/2008)

Trong khuôn khổ dự án hợp tác Việt-Pháp FSP “Hỗ trợ nghiên cứu những thách thức của sự chuyển đổi kinh tế và xã hội của Việt Nam”, Viện Xã hội học tiến hành nghiên cứu về “Mạng lưới xã hội ở nông thôn Miền Bắc Việt Nam”. Dự án kéo dài trong bốn năm, từ 2006 đến 2009. Dự án này bao gồm hai hợp phần là đào tạo nghiên cứu sinh và nghiên cứu hàn lâm.

“Điều tra, sưu tầm, số hóa, nghiên cứu khai thác chữ viết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam” (29/10/2008)

Đây là Dự án trọng điểm cấp Bộ do PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm là cơ quan chủ trì; Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Ngôn ngữ học và Viện Dân tộc học là cơ quan thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam tuyển chọn ngày 25 tháng 12 năm 2007.
Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo