“Từ điển văn xuôi Việt Nam 1975 - 2000” (07/01/2008)

Đề tài cấp bộ được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 16 tháng 7 năm 2007 do PGS.TS. Mai Thị Hương làm chủ nhiệm, Viện Văn học là cơ quan chủ trì thực hiện.

“Một số vấn đề phát triển cơ bản của Liên bang Nga những năm đầu thế kỉ 21” (07/01/2008)

Đó là đề tài cấp bộ được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 8 tháng 7 năm 2007 do TS. Nguyễn Hà An làm chủ nhiệm đề tài, Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan chủ trì thực hiện.

“Châu Phi trong hợp tác phát triển toàn cầu hiện nay” (07/01/2008)

Đề tài cấp bộ được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 8 tháng 7 năm 2007 do TS. Nguyễn Thanh Hiền làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông là cơ quan chủ trì thực hiện.

Nghiệm thu đề tài cấp bộ: “Thực trạng và các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nguồn tin khoa học nội sinh tại Viện KHXH Việt Nam” (07/01/2008)

Ngày 30 tháng 01 năm 2007, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp bộ năm 2006: “Thực trạng và các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nguồn tin khoa học nội sinh tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam” do Th.s. Trần Mạnh Tuấn làm chủ nhiệm đề tài, Viện Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan chủ trì và thực hiện.
Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo