“Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ”

29/10/2008

“Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ” Đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp Nhà nước do PGS. TS. Trần Đức Cường làm chủ nhiệm được Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở ngày 24 tháng 12 năm 2007.

Hội đồng nghiệm thu là các nhà khoa học, các giáo sư, tiến sĩ đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia, Bộ Văn hóa – Thông tin – Du lịch và Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng do GS. Đinh Xuân Lâm làm Chủ tịch.

Đề tài được chia thành 5 phần (13 chương) với độ dày 628 trang A4.

Phần thứ nhất: Vùng đất Nam Bộ từ khởi thủy đến thế kỉ XVII.

Phần thứ hai: Vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ XVII đến năm 1858.

Phần thứ ba: Vùng đất Nam Bộ thời kì thực dân Pháp xâm lược và thống trị (1858 – 1945).

Phần thứ tư: Vùng đất Nam Bộ trong 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 – 1975).

Phần thứ năm: Nam Bộ từ khi thống nhất đất nước đến năm 2005.

Đề tài đã làm rõ được quá trình hình thành vùng đất Nam Bộ, nhất là thời tiền sử với các nền văn hóa cổ, sự hình thành và tiêu vong của các quốc gia cổ đại Phù Nam, Chân Lạp. Nêu bật được quá trình xác lập chủ quyền trên vùng đất Nam Bộ của người Việt và các cộng đồng cư dân khác từ thế kỉ XVII đến khi thực dân Pháp xâm lược vùng đất này; sự hoàn thiện hệ thống hành chính và tổ chức bộ máy quản lí; sự phát triển kinh tế, văn hóa, thương mại của triều Nguyễn ở vùng đất Nam Bộ. Dựng lại một cách khách quan và tương đối hệ thống quá trình thực dân Pháp xâm lược, sự phân hóa xã hội, sự phát triển của phong trào đấu tranh chống Pháp xâm lược của nhân dân Nam Bộ và cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. Trình bày một cách khá toàn diện cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Bộ trong suốt 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc. Đề tài cũng nêu bật được những khó khăn, thách thức cũng như sự sáng tạo của nhân dân vùng đất Nam Bộ trong 30 năm tìm tòi và đổi mới, đưa vùng đất này trở thành vùng kinh tế năng động nhất của đất nước.

Đề tài sẽ được nghiệm thu ở cấp Nhà nước trong thời gian tới.

                                                           Nguyễn VũCác tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo