Tổng kết hương trình KX.05 “Phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá”

29/10/2008

Tổng kết hương trình KX.05 “Phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” Ngày 31 tháng 10 năm 2007, chương trình KX.05 ”Phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” do Viện Nghiên cứu Con người thực hiện đã tiến hành tổng kết.

Tham dự hội nghị có GS.TS. Phạm Minh Hạc, Chủ nhiệm chương trình; PGS.TS. Phạm Thành Nghị, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người; đại diện Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban chủ nhiệm chương trình và các thành viên tham gia.

“Phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” là chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước do Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, Viện Nghiên cứu Con người thực hiện. Chương trình được các bên tham gia xây dựng trong năm 2000 và hoạt động đầu tiên của chương trình được thực hiện đầu năm 2001. Toàn bộ chương trình được tổ chức thành 12 đề tài, thu hút trên 500 nhà khoa học trên cả nước thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau tham gia. Mục đích của chương trình nhằm tổng kết thực tiễn thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hoá, con người, nghiên cứu đánh giá thực trạng của văn hoá, con người và nguồn nhân lực, xây dựng các luận chứng khoa học để đưa đến giải pháp phát triển văn hoá, con người.

 Tại hội nghị, GS.TS. Phạm Minh Hạc đã tổng kết những vấn đề chủ yếu trong việc thực hiện chương trình. Trong những năm 2001 - 2005, về lĩnh vực đời sống, văn hoá, chương trình đã tiến hành nhiều nghiên cứu điền dã, sử dụng công cụ điều tra để tìm những kết quả định lượng, tạo cơ sở tin cậy cho việc khái quát lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu con người và phát triển con người. Chương trình chú trọng và đánh giá thực trạng, xu thế phát triển con người trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, đồng thời cũng cảnh báo một vài cách hiểu sai lệch hoặc không đầy đủ ở nước ta trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, trong đó đáng chú ý là quan niệm về quản lý nguồn nhân lực… Mục tiêu của chương trình đặt ra ban đầu đã được triển khai thực hiện theo đúng định hướng, các nhóm đề tài của chương trình đã bám sát vào nội dung đặt ra để triển khai nghiên cứu.

Ngoài ra, chương trình đã tổ chức cho 4 đoàn đi nghiên cứu tại Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Đức và Italia.ỉTong năm 2003, chương trình còn tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Một số công trình khoa học thuộc chương trình được công bố rộng rãi như: 261 báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo quốc gia và quốc tế, 115 bài báo khoa học, xuất bản 27 đầu sách.

Kết quả nghiên cứu lý luận của Chương trình KX.05 một lần nữa đã khẳng định: Phát triển con người bền vững là yêu cầu cốt lõi của việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; trong đó, văn hoá và phát triển con người là một chiều kích quan trọng bậc nhất của sự phát triển. Trước thách thức của thế kỷ XXI, vấn đề con người – văn hoá - nguồn nhân lực là một trong vấn đề lớn nhất của thời đại và cũng là của đất nước, dân tộc ta.

Cũng tại hội nghị, các thành viên tham gia chương trình đã trao đổi ý kiến về một số hoạt động liên quan, trong đó, chương trình dự kiến sẽ tập trung vào việc xuất bản và công bố các kết quả nghiên cứu còn lại trong năm 2007.

Doãn Thu Tơ

 Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo