“Một số vấn đề phát triển cơ bản của Liên bang Nga những năm đầu thế kỉ 21”

07/01/2008

Hội đồng nghiệm thu gồm: GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Phản biện 1; GS.TS. Bùi Huy Khoát, Phản biện 2. Uỷ viên Hội đồng: PGS.TSKH. Võ Đại Lược, VAPEC; PGS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới; PGS.TS. Trần Đình Thiên, Viện Kinh tế Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Viện Nghiên cứu Châu Âu. Thư kí Hội đồng: CN. Nguyễn Bình Lâm.

Đề tài gồm 3 chương: Chương I: Thành tựu và những vấn đề cơ bản của nước Nga (Những thành tựu phát triển của nước Nga giai đoạn 2000 – 2005; Một số vấn đề phát triển của Nga trong những năm đầu thế kỉ 21).

Chương II: Định hướng phát triển của Nga tới năm 2010 (Bối cảnh quốc tế khu vực và trong nước; Những giải pháp trung hạn nhằm giải quyết các vấn đề phát triển của Nga).

Chương III: Một số dự báo phát triển của Liên bang Nga tới năm 2015 và những tác động tới quốc tế và Việt Nam (Dự báo một số kịch bản phát triển của nền kinh tế Nga tới năm 2015; Những tác động tới thế giới, khu vực; Tác động tới Việt Nam).

Đề tài đã tập trung phác hoạ diện mạo phát triển của Liên bang Nga trong thập kỉ đầu của thế kỉ 21, chọn lọc những vấn đề cơ bản nhất trong đường lối đối nội cũng như đối ngoại của Nga trong giai đoạn 5 năm (2000-2005), phân tích đánh giá tác động của những vấn đề này tới sự phát triển của Nga. Đề tài cũng nghiên cứu bối cảnh mới bao gồm cả quốc tế, khu vực và trong nước, những nhân tố tác động tới quá trình phát triển của nước Nga trong thời gian tới. Qua đó nghiên cứu, phân tích những chiến lược của Liên bang Nga trong việc giải quyết những vấn đề cơ bản này tới năm 2010, dự báo tới năm 2015, đánh giá những tác động của sự phát triển nước Nga tới khu vực và thế giới nói chung, cũng như rút ra những kết luận cho Việt Nam để có những điều chỉnh chính sách phù hợp.

 

                                     Nguyễn Vũ

                                                                             


thudt


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo