Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: Cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia hai thập niên đầu thế kỷ 21 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

09/05/2019

Chiều ngày 9/3/2019, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia hai thập niên đầu thế kỷ 21 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”. Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là cơ quan chủ trì. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Khá.

 

Mục tiêu đặt racủa đề tài là:

-Phân tích và làm rõ bối cảnh và yêu cầu của cải cách hành chính của Thái Lan và Indonesia

-Đánh giá thực trạng, kết quả, hạn chế  và những vấn đề đặt ra của cải cách hành chính của Thái Lan và Indonesia hai thập niên đầu thế kỷ 21.

-Rút ra các bài học kinh nghiệm tham khảo  và gợi ý giải pháp cho Việt Nam trong cải cách hành chính  hiện nay và trong thời gian tới.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung nghiên cứu của Đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1. Bối cảnh của cải cách hành chính ở Thái Lan, Indonesia và Việt Nam hai thập niên đầu thế kỷ 21.

Chương 2: Thực trạng  cải cách hành chính Thái Lan,  Indonesia. 

Chương 3: Kinh nghiệm cải cách hành chính của Thái Lan, Indonesia và bài học tham khảo cho Việt Nam.


Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo