Hội thảo khoa học: Dự báo những yếu tố tác động và giải pháp thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia và các nước khác giai đoạn 2020-2035

28/06/2019

Thế giới, khu vực, Campuchia và Việt Nam đang bước sang một bước sang một giai đoạn mới, đòi hỏi tất yếu đổi mới tư duy lý luận về đối ngoại, hội nhập quốc tế nói chung và quan hệ Việt Nam-Campuchia nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, cũng xuất hiện những thách thức mới, nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh từ bối cảnh bên ngoài cũng như từ nội bộ của Campuchia. Xu hướng chủ nghĩa dân tộc thực dụng, từ quan hệ giữa Campuchia với các nước và ý đồ chiến lược của của các nước lớn đối với Campuchia. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra với các với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Campuchia là hợp tác giúp Campuchia ổn định, phát triển; củng cố vị thế, ảnh hưởng của Việt Nam ở Campuchia; không để các thế lực thù địch, thế lực nước ngoài chia rẽ, phá hoại quan hệ Việt Nam- Campuchia,m gây mất ổn định cho biên giới Tây Nam.

Trong khuôn khổ Đề tài khoa học độc lập cấp quốc gia: “Cách mạng Campuchia giai đoạn 1989-1999, những vấn đề đặt ra trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước khác”, Học viện Ngoại giao phối hợp với Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ Ba với nhan đề: Dự báo những yếu tố tác động và giải pháp thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia và các nước khác giai đoạn 2020-2035. Hội thảo này tập trung thảo luận, phân tích và dự báo tình hình, những yếu tố tác động, cũng như đưa ra các giải pháp để thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia và với các nước khác trong giai đoạn 2020-2035.

Các bài viết trong Hội thảo được phân chia thành 2 chủ đề chính. Chủ đề 1: “Các nhân tố tác động đến đến quan hệ  Việt Nam- Campuchia và thực tiễn quan hệ song phương Việt Nam-Campuchia”. Chủ đề này bao gồm một số bài tham luận và các thảo luận mở, tập trung vào ba nội dung chính: (i) đánh giá về tình hình thế giới, khu vực; (ii) chính sách của một số nước lớn đối với Campuchia; và (iii) tình hình triển vọng phát triển kinh tế- xã hội Campuchia từ nay tới năm 2035.

Các báo cáo trong chủ đề 2 phân tích thực trạng mối quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, an ninh, giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ và dự báo các vấn đề đặt ra đặt ra đến năm 2035. Các thảo luận nhằm đưa ra được các “Bài học và gợi ý giải pháp cho Việt Nam trong quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia và với các nước khác”.

Trên cơ sở các bài viết trong Hội thảo, các nhà khoa học cùng thẳng thắn trao đổi, phân tích, đánh giá tình hình thế giới, khu vực, tình hình Campuchia trong giai đoạn 2020-2035. Từ đó đưa ra các gợi ý và giải pháp để thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và Campuchia cũng như giữa Việt Nam với các đối tác khác trên thế giới.

Ý kiến tham luận, trao đổi của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu không chỉ là nguồn tài liệu quý giá mà còn là cơ sở quan trọng để xây dựng các kiến nghị, đề xuất cho Đảng, Nhà nước ta trong việc xử lý quan hệ với Campuchia nói riêng và đường lối chính sách đối ngoại chung của Việt Nam.


Học viện Ngoại giao


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo