Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Quan hệ Việt Nam - Thái Lan từ 2014 đến 2020”.

31/12/2020

Ngày 17/11/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Quan hệ Việt Nam - Thái Lan từ 2014 đến 2020”. Đề tài do TS. Nguyễn Hồng Quang làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là cơ quan chủ trì. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Khá.

Kết quả nghiên cứu chính của đề tài

Nghiên cứu quan hệ Thái Lan - Việt Nam giai đoạn này mang tính thời sự, đáp ứng chủ trương chiến lược trong quan hệ quốc tế của Việt Nam và quan hệ giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN. Thông qua các kết quả nghiên cứu, ngoài phân tích đánh giá thực trạng mối quan hệ, còn đánh giá một cách khoa học về bản chất và giải thích các hiện tượng khác nhau về quan hệ giữa Việt Nam - Thái Lan. Đề tài nghiên cứu quan hệ Việt Nam - Thái Lan thông qua các lĩnh vực như: Chính trị - an ninh; Kinh tế; Văn hoá - xã hội sẽ góp phần làm rõ về chính sách đối ngoại và tầm ảnh hưởng, tương tác lẫn nhau giữa Việt Nam và Thái Lan, qua đó rút ra những dự báo, đánh giá xu hướng quan hệ và những đề xuất kiến nghị cho quan hệ Việt Nam với Thái Lan trong thời gian tới.

Đề tài nhận diện những nhân tố tác động đến quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn này; Phân tích thực trạng của mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan từ sau cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan 2014 đến năm 2020, đưa ra những đánh giá về thành tựu và hạn chế; Dự báo xu hướng quan hệ giữa Việt Nam - Thái Lan giai đoạn sau năm 2020. Nêu ra những đề xuất, kiến nghị cho Việt Nam trong việc duy trì và phát triển quan hệ giữa Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn mới.

Kết quả nghiên cứu là nguồn tài liệu khoa học tin cậy giúp các nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế có thể áp dụng trong các chương trình nghiên cứu giảng dạy về sử dụng lý thuyết quan hệ quốc tế một cách có hệ thống và hiệu quả vào nghiên cứu thực trạng quan hệ song phương giữa các quốc gia hiện nay. Hiện nay quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, thông qua đề tài, đánh giá về thực trạng quan hệ ngoại giao giữa hai nước, rút ra những thành tựu và những hạn chế…giúp các nhà hoạch định chính sách về ngoại giao của Việt Nam có những tư liệu giá trị tham khảo cho việc nâng cao quan hệ ngoại giao Việt Nam -  Thái Lan trên các lĩnh vực một cách hiệu quả nhất.

Về khả năng ứng dụng trong thực tiễn, đề tài đã đánh giá những thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu quan hệ ngoại giao song phương, về đất nước học và khu vực học, tác động đến lĩnh vực nghiên cứu về đối ngoại của Việt Nam với các quốc gia khác trong khu vực ASEAN. Kết quả đề tài có thể là nguồn tài liệu tham khảo đối với các nhà hoạch định chính sách về ngoại giao đối với Thái Lan nói riêng và xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học phù hợp với yêu cầu đối ngoại mới của đất nước nói chung, qua đó định vị được tầm quan trọng của nghiên cứu quan hệ song phương trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay.

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo