Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Quan hệ Australia-ASEAN từ năm 2001 đến năm 2020”.

31/12/2020

Ngày 16/11/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Quan hệ Australia-ASEAN từ năm 2001 đến năm 2020”. Đề tài do TS. Võ Xuân Vinh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là cơ quan chủ trì. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Khá.

Kết quả nghiên cứu chính của đề tài

+ Là nghiên cứu có hệ thống ở Việt Nam về quan hệ Australia-ASEAN hai thập niên đầu thế kỷ XXI.

+ Đề tài làm rõ thêm về quan hệ giữa một quốc gia và một tổ chức hợp tác khu vực dưới sự tác động của hệ thống các nhân tố quốc tế, khu vực, nước lớn, chính sách và nhìn nhận của hai bên về đối tác và yếu tố lịch sử của mối quan hệ.

+ Đề tài góp phần làm rõ các nhân tố tác động, thực trạng quan hệ Australia-ASEAN hai thập niên đầu thế kỷ XXI trên ba lĩnh vực là chính trị-an ninh, kinh tế (thương mại và đầu tư) và hợp tác phát triển; rút ra những đặc điểm của mối quan hệ; đánh giá tác động của mối quan hệ này đối với Australia, tới ASEAN, quan hệ Việt Nam-Australia; dự báo triển vọng của mối quan hệ này; trên cơ sở đó đưa ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.

+ Đề tài đã dành tiểu mục cuối cùng của chương ba để đưa ra những gợi ý chính sách cho Việt Nam từ thực tiễn nghiên cứu quan hệ Australia-ASEAN hai thập niên đầu thế kỷ XXI từ nhận diện nhân tố tác động và cấp độ tác động, từ vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế hợp tác khu vực. Từ đó, đề tài đã đưa ra ba khuyến nghị đối với Việt Nam trong ưu tiên lựa chọn chính sách trong quan hệ với Australia: (1) hợp tác trong vấn đề Biển Đông và phối hợp các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế; (2) xem xét xây dựng FTA Việt Nam-Australia; và (3) thúc đẩy các chương trình hợp tác phát triển với Australia trong các vấn đề liên quan đến sông Mekong

+ Báo cáo tổng hợp (nếu được cho phép xuất bản) cùng 04 bài tạp chí là những tài liệu bổ trợ quan trọng cho việc giảng dạy đại học và sau đại học về lịch sử thế giới Đông Nam Á hiện đại và quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á.

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo