Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Đại học quốc gia, chuyên ngành Đông Nam Á học: “Nhà Joglo của người Jawa ở Indonesia”

13/12/2019

Ngày 13 tháng 12 năm 2019, tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, NCS. Hoàng Thị Giang đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Chuyên ngành: Đông Nam Á học;  Mã số: 62310610; Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Lâm Bá Nam.

Các kết quả mới của luận án:

- Thứ nhất, luận án đóng góp vào việc tìm hiểu nhà truyền thống Joglo của người Jawa ở Indonesia trên các phương diện về cấu trúc nhà, các phong tục và nghi lễ trong quá trình dựng nhà để nhận diện bản sắc văn hoá của người Jawa trong ngồi nhà đó.

- Thứ hai, phân tích các giá trị văn hoá đặc trưng của ngôi nhà Joglo cùng với những biến đổi trong thời gian gần đây, đưa ra các định hướng bảo tồn nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Jawa ở Indonesia nói riêng và của các tộc người Nam đảo nói chung.

- Thứ ba, là kết quả bước đầu so sánh nhà truyền thống của người Jawa với nhà ở của một trong các tộc người Nam Đảo ở Việt Nam (cụ thể là người Chăm – Ninh Thuận)

Ý nghĩa lý luận và Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần làm phong phú thêm tư liệu cho khoa học nghiên cứu về vấn đề văn hóa nói chung, về nhà ở của các tộc người thuộc nhóm Nam Đảo nói riêng. Việc nghiên cứu về nhà ở truyền thống và những biến đổi của chúng, so sánh để tìm ra sự khác biệt và tương đồng với các tộc người khác sẽ góp phần làm sáng tỏ bản sắc văn hóa của các tộc người. 

Luận án góp phần hệ thống và cung cấp nguồn tài liệu mới và toàn diện về văn hóa nói chung và nhà ở nói riêng của người Jawa ở Indonesia, cung cấp nguồn tư liệu mới khi so sánh nhà ở của người Jawa với tộc người khác. Đồng thời, kết quả nghiên có thể trở thành tư liệu tham khảo cho học phần văn hóa Đông Nam Á, nhân học, dân tộc học…tại các trường Đại học và các trung tâm, viện nghiên cứu.

Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu về những biến đổi của nhà truyền thống Joglo trong thời gian tới

- Mở rộng nghiên cứu nhà ở truyền thống của các tộc người khác ở Indnonesia nói riêng, ở Đông Nam Á nói chung và so sánh với nhà truyền thống của người Jawa.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.


Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo