Điểm sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội 2022

28/04/2022

Xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) là khát vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam. Đây là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế phát triển của lịch sử.

Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc (1991), mặc dù CNXH ở Liên Xô và Đông Âu đã lâm vào thoái trào, nhưng mô hình xã hội chủ nghĩa (XHCN) vẫn là mục tiêu, lý tưởng vô cùng cao đẹp mà nhân dân Việt Nam luôn theo đuổi.

Nhờ vận dụng đúng đắn các nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, CNXH hiện thực ở Việt Nam đang ngày càng bén rễ, phát triển và có sức sống mạnh mẽ trong thực tiễn đấu tranh cách mạng và công cuộc kiến thiết thời bình. Trong suốt 92 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (kể từ 1930) và hơn 36 năm kể từ khi tiến hành đổi mới (1986), nhân dân Việt Nam luôn kiên định và tin tưởng vào con đường xây dựng đất nước theo định hướng XHCN. Chính điều này đã tạo điều kiện cho Việt Nam giành được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng đất nước và mang lại cho Việt Nam vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao.

Sau các Đại hội gần đây của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Đại hội lần thứ XIII được tiến hành vào tháng 01/2021, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam ngày càng được xác định rõ nét cả về lý luận lẫn thực tiễn. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng đặt ra nhiệm vụ cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, lý luận với yêu cầu cao; trong đó việc nâng tầm tư duy lý luận của Đảng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nhằm đáp ứng yêu cầu này, sự ra mắt cuốn sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật in ấn và phát hành năm 2022 được coi là một sự kiện lớn. Cuốn sách bao gồm 29 bài viết, bài phát biểu cô đọng và tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong những năm gần đây. Nội dung chủ đạo của các bài viết, bài phát biểu trong cuốn sách quý giá này thể hiện tầm cao lý luận, bàn về những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản trong xây dựng CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Bằng văn phong mạch lạc, trong sáng và dễ hiểu, các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư đã đề cập đến nhiều vấn đề lý luận rất rộng và thực tiễn sinh động có tầm khái quát cao để chứng minh, thuyết phục người đọc về những vấn đề chủ trương đường lối và thực tiễn trong xây dựng XHCN ở Việt Nam trên cơ sở nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh liên quan đến tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, v.v.

Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và sự phát triển sáng tạo trong hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Ngoài ra, cuốn sách còn đề cập sâu sắc về mục tiêu, định hướng và giải pháp xây dựng đất nước trong bối cảnh mới; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm vững, quán triệt và tổ chức thành công sự nghiệp xây dựng XHCN ở Việt Nam nhằm đáp ứng tâm nguyện, hoài bão của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc./.


Trương Duy Hòa

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo