Ký kết “Hiệp định hợp tác giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Khoa Khoa học xã hội, Đại học Dong-A, Hàn Quốc” (01/03/2010)

Để tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế khoa học xã hội và nhân văn, dựa trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, ngày 12 tháng 01 năm 2010, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Khoa Khoa học xã hội, Đại học Dong-A, Hàn Quốc đã ký kết hiệp định hợp tác trao đổi khoa học.

Ký kết “Thỏa thuận hợp tác trao đổi khoa học giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Quảng Tây” (15/07/2009)

Để tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế khoa học xã hội và nhân văn, dựa trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, ngày 26 tháng 6 năm 2009, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Quảng Tây đã ký kết thoả thuận hợp tác trao đổi khoa học.

Ký kết “Thỏa thuận hợp tác trao đổi khoa học giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Thượng Hải” (15/05/2009)

Để tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế khoa học xã hội và nhân văn, dựa trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, ngày 24 tháng 4 năm 2009, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Thượng Hải đã ký kết thoả thuận hợp tác trao đổi khoa học.

“Ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Hồ Nam” (07/03/2009)

Nhằm tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế về khoa học xã hội và nhân văn giữa Việt Nam và Trung Quốc, ngày 23 tháng 2 năm 2009, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Hồ Nam đã ký kết thoả thuận hợp tác trao đổi khoa học. Thoả thuận hợp tác sẽ tạo cơ sở cho phép hai bên mở rộng và thúc đẩy hoạt động trên các lĩnh vực sau:
Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo