Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia- dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

11/08/2020

Sách tham khảo tại Thư viện Viện nghiên cứu Đông Nam Á

Chủ biên: Vương Xuân Tình

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2019, 374 trang

Ký hiệu kho: VB5218

 

Tộc người được xác định là cộng đồng người có chung ngôn ngữ, văn hóa và ý thức tự giác tộc thuộc. Năm 1979, Tổng cục Thống kê đã ra Quyết định chính thức ban hành bản Danh mục các thành phần dân tộc ở Việt Nam với 54 dân tộc, trong đó có dân tộc còn được xác định với hàng chục nhóm địa phương và nếu tính chung, có tới trên 300 nhóm địa phương thuộc các dân tộc ở nước ta. Tộc người và cộng đồng quốc gia – dân tộc có mối tương tác rất chặt chẽ, bởi sự phát triển của tộc người trong một đất nước liên quan mật thiết với cộng đồng quốc gia- dân tộc. Do vậy trong quá trình phát triển, nếu không đảm bảo nguyên tắc của mối quan hệ, nhất là bị lệch hướng, dễ dẫn tới tổn thương cho tộc người và các tiểu cộng đồng khác, gây nên sự bất ổn định trong phát triển đất nước. Đây có thể được coi là mối quan hệ then chốt trong một quốc gia đa dạng về dân tộc, tôn giáo, giai cấp và các nhóm xã hội.

Tuy nhiên ở Việt Nam, mối quan hệ này lại chưa được quan tâm đúng mức, kể cả trong ngành dân tộc học/nhân học hay các ngành khoa học khác có liên quan, thậm chí khái niệm quốc gia- dân tộc (Nation-State) cũng chưa được làm rõ và hay bị dùng lẫn với khái niệm dân tộc (Nation). Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, có một số vấn đề cần đặt ra: tộc người và cộng đồng quốc gia- dân tộc sẽ phát triển như thế nào? Mối quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia- dân tộc sẽ ra sao? Và làm thế nào để giải quyết tốt mối quan hệ đó?

Để giải đáp những câu hỏi trên, năm 2019, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản cuốn: “Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia- dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế” do Vương Xuân Tình làm chủ biên. Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về “Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”do Viện Dân tộc học chủ trì, PGS.TS. Vương Xuân Tình làm chủ nhiệm, được thực hiện từ năm 2015-2016. 

Cuốn sách gồm 6 chương: Chương I: Tổng quan tài liệu, cách tiếp cận và giới thiệu tộc người nghiên cứu; Chương II: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia- dân tộc ở Việt Nam; Chương III: Quan hệ về chính trị của tộc người với cộng đồng quốc gia- dân tộc ở Việt Nam; Chương IV: Quan hệ về kinh tế- xã hội của tộc người với cộng đồng quốc gia- dân tộc ở Việt Nam; Chương V: Các yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia- dân tộc ở Việt Nam; Chương VI: Dự báo xu hướng của quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia- dân tộc Việt Nam


Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo