Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam