Các cơ quan trực thuộc
 • Ban Tổ chức cán bộ

     - ĐC cơ quan : Tầng 5, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

     - Điện thoại : 84-4-62730740; 84-4-62730408 (Các máy lẻ 4510, 4511, 4515)

 • Ban Kế hoạch - Tài chính

     - ĐC cơ quan : Tầng 5, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

     - Điện thoại : 84-4-62730489; 84-4-62730408 (Máy lẻ 4503)

 • Ban Quản lý khoa học

     - ĐC cơ quan : Tầng 5, số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

     - Điện thoại : 84-4-62730488 ;84-4-62730408 (4501)

 • Ban Hợp tác quốc tế

     - ĐC cơ quan : Tầng 5, Số 1, Liễu Giai, Ba đình, Hà Nội.

     - Điện thoại : 84-4-62730408 (Máy lẻ 4507); 84-4-62730471; 84-4-62730442