“Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn 2011 - 2020”

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Pháp quyền

Hội thảo

30/07/2012 - 23/07/2024

Nội dung:

Trên cơ sở định hướng nghiên cứu của Ban chủ nhiệm Chương trình, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận về các chủ đề trọng tâm: Quá trình phát triển từ tư tưởng “pháp chế xã hội chủ nghĩa”, “nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật” đến tư tưởng “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”; Nhà nước pháp quyền và các chức năng kinh tế xã hội - Mối liên hệ giữa nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự ở nước ta; Quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng lập hiến Việt Nam hiện đại; Quyền con người trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Quyền tiếp cận thông tin, chính sách và pháp luật; Quyền tiếp cận công lý trong nhà nước pháp quyền; Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong nhận thức về vị trí, vai trò của Hiến pháp, việc tuân thủ Hiến pháp trong hoạt động của các thiết chế quyền lực ở nước ta; Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công và phối hợp của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trong cơ chế quyền lực nhà nước; Ý nghĩa của nguyên tắc về tổ chức quyền lực nhà nước trong việc thực hiện và kiểm soát quyền lực ở nước ta; Sự hiện diện, vai trò và đặc điểm của các cơ chế kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta và các giải pháp hoàn thiện; Đánh giá hoạt động tư pháp từ yêu cầu bảo đảm tính độc lập, vị trí, vai trò xã hội của hoạt động tư pháp ở nước ta; Tư pháp hình sự truyền thống và tư pháp phục hồi - những khả năng chuyển đổi trong điều kiện của Nhà nước pháp quyền Việt Nam; Đánh giá quá trình cải cách tư pháp trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Hệ thống pháp luật trước yêu cầu của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền; Nhà nước pháp quyền và và tính minh bạch trong hoạt động hoạch định chính sách và pháp luật; Vấn đề xây dựng một nền hành pháp vững mạnh; trong sạch, có trách nhiệm; Những cơ chế bảo hộ pháp lý cho công dân theo yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta; Thực trạng của ý thức pháp luật; vai trò thực tế của pháp luật hiện nay trong đời sống xã hội, trong quản lý kinh tế, quản lý nhà nước và xã hội; Mối liên hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền.

Các ý kiến mang tính lý luận và thực tiễn của các nhà khoa học đã giúp các thành viên đề tài có cái nhìn rõ hơn về vấn đề đang nghiên cứu, là cơ sở để tiếp tục triển khai đạt hiệu quả và chất lượng tốt hơn.

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo