“Vai trò và quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011-2020”

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Pháp quyền

Hội thảo

30/07/2012 - 25/06/2024

Nội dung:

Đây là một trong tám đề tài nhánh nằm trong Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam giao cho Viện Nhà nước và Pháp luật thực hiện. Đây là buổi hội thảo khoa học lần thứ hai do Ban chủ nhiệm đề tài tổ chức. Hội thảo do PGS.TS. Nguyễn Trung Tín, Chủ nhiệm đề tài chủ trì.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đã báo cáo, trao đổi, thảo luận về các nội dung: Chế độ dân chủ là chế độ phát huy vai trò và quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền; Nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền thông qua việc thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp; Nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền thông qua việc thực hiện hình thức dân chủ gián tiếp; Quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị; Quyền khiếu nại và tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân, là công cụ để nhân dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp nhằm bảo vệ lợi ích của công dân, tổ chức và Nhà nước; Thực hiện quyền bầu cử và ứng cử là cách thức để nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước; Thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là cách thức để nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước; Thực trạng pháp luật trong việc đảm bảo quyền bầu cử và ứng cử vào Quốc hội giai đoạn 2001-2010; Thực trạng pháp luật trong việc đảm bảo quyền bầu cử và ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp giai đoạn 2001-2010; Thực trạng pháp luật trong việc bảo đảm quyền công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong phạm vi địa phương và trên phạm vi cả nước giai đoạn 2001-2010; Thực trạng pháp luật trong việc đảm bảo quyền khiếu nại và tố cáo của công dân giai đoạn 2001-2010; Hoạt động thực tiễn trong việc đảm bảo quyền bầu cử và ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp giai đoạn 2001-2010; Hoạt động thực tiễn trong việc bảo đảm quyền công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong phạm vi địa phương và trên phạm vi cả nước giai đoạn 2001-2010; Hoạt động thực tiễn trong việc đảm bảo quyền khiếu nại và tố cáo của công dân giai đoạn 2001-2010.

Hội thảo là buổi sinh hoạt khoa học bổ ích, các nhà khoa học đã tham gia trao đổi, thảo luận khá sôi nổi về nội dung nghiên cứu của đề tài qua đó thống nhất được một số vấn đề đang có những ý kiến khác nhau trong khuôn khổ nghiên cứu đề tài.

                                

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo