“Tính phổ biến và tính đặc thù của quyền con người”

Chương trình Nhà nước pháp quyền Châu Á tại Singapore (Konrad Adenauer Stiftung Rule of Law Programme Asia), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Quyền con người

Hội thảo

30/07/2012 - 25/06/2024

Nội dung:

     Quyền con người là hướng nghiên cứu mang tính tổng hợp, vừa mang tính cơ bản, vừa mang tính cấp bách, thời sự và vừa có ý nghĩa tư tưởng, lý luận và thực tiễn rất quan trọng. Vì lẽ đó, trong hai ngày 16 và 17 tháng 3 năm 2010, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp với Chương trình Nhà nước pháp quyền Châu Á tại Singapore (Konrad Adenauer Stiftung Rule of Law Programme Asia) đồng tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Tính phổ biến và tính đặc thù của quyền con người”.

Quyền con người là tổng hợp các quyền và các tự do cơ bản để đánh giá về địa vị pháp lý của cá nhân mà trong đó các quyền kinh tế xã hội là cốt lõi, quyền con người mang thuộc tính cá nhân, nhưng các cá nhân lại là thành viên của một xã hội, một quốc gia cụ thể nên quyền ấy vừa mang đặc trưng tự nhiên, có tính phổ biến lại vừa mang đặc trưng xã hội, mang tính đặc thù. Quyền con người mang tính phổ biến và là sản phẩm của văn minh nhân loại, là những giá trị xã hội trên bình diện pháp lý và bình diện đạo đức. Không chỉ có vậy, quyền con người còn mang tính đặc thù bởi luôn gắn với lịch sử, văn hóa truyền thống và phụ thuộc vào đặc điểm của quá trình phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia.

Trong hai ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, hội thảo được nghe 15 tham luận đề cập đến tính phổ biến và tính đặc thù của quyền con người trên các phương diện, như: pháp luật, triết học, lịch sử, xã hội, dân tộc, giáo dục, an ninh... Tại Hội thảo các nhà khoa học và những người tham dự đã thảo luận sôi nổi về các vấn đề, các khía cạnh của tính phổ biến và tính đặc thù của quyền con người.

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo