Việt Nam – Trung Quốc: Tăng cường hữu nghị, mở rộng hợp tác, cùng nhau phát triển

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Hợp tác quốc tế

Hội thảo

30/07/2012 - 25/06/2024

Nội dung:

Hội thảo đã tập trung đánh giá và phân tích thành quả quan hệ hai nước 60 năm qua, đặc biệt là quan hệ hợp tác trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá và hợp tác giữa các địa phương của hai nước và đề xuất các giải pháp tăng cường mở rộng quan hệ Việt – Trung trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hoá và quan hệ giữa các tỉnh biên giới hai nước.

Các tham luận trong Hội thảo bao gồm:

1) Hợp tác giữa Việt – Trung nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội - PGS. Nguyễn Huy Quý, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (Việt Nam).

2) Sáng tạo lý luận của hai Đảng Trung – Việt từ thập kỷ 90 trở lại đây và "mô hình Bắc Kinh – Hà Nội“ – GS.TS. Vu Hướng Đông, Trường Đại học Trịnh Châu tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

3) Quan hệ Việt – Trung: ngồi vào chỗ của nhau để cùng tìm giải pháp tăng cường hữu nghị, mở rộng hợp tác, cùng nhau phát triển – PGS.TS. Lê Văn Sang, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (Việt Nam).

4) Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc trong giao lưu hợp tác vì sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau – TS. Vũ Cao Phan, Hội Hữu nghị Việt – Trung (Việt Nam).

5) Phát triển quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc thành hình mẫu của quan hệ hữu nghị, láng giềng và hợp tác trong thế kỷ XXI – TS. Doãn Công Khanh, Bộ Công Thương (Việt Nam).

6) Phân tích về đặc trưng và nguyên nhân tác động quan hệ thương mại giữa Trung Quốc  và Việt Nam – PGS.TS. Phan Kim Nga, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc (Trung Quốc).

7) Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam trong 10 năm qua – ThS. Nguyễn Phương Hoa, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (Việt Nam).

8) Hợp tác du lịch Trung Quốc – Việt Nam – Nguyễn Thị Thùy, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (Việt Nam).

9) Cùng nhau viết nên trang sử mới trong quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị giữa Vân Nam và Việt Nam – GS. Chu Chấn Minh, Viện Khoa học xã hội Vân Nam (Trung Quốc).

10) Nghiên cứu hợp tác khu kinh tế Vịnh Bắc Bộ, Quảng Tây (Trung Quốc) và hành lang kinh tế Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh (Việt Nam) – PGS. Lưu Kiến Văn, Viện Khoa học xã hội Quảng Tây (Trung Quốc).

11) Nghiên cứu hợp tác giữa Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc với Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam – PGS. Nông Lập Phu, Viện Khoa học xã hội Quảng Tây (Trung Quốc).

12) Bàn về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc – PGS. Phùng Vĩnh Phù, Trường Đại học Trung Sơn tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).   

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo