Đề tài cấp Bộ 2019-2020: Ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ tới các quốc gia Đông Nam Á hải đảo (trường hợp Indonesia và Malaysia)

05/03/2021

Đề tài cấp Bộ: Ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ tới các quốc gia Đông Nam Á hải đảo (trường hợp Indonesia và Malaysia)

Chủ nhiệm: TS. Phạm Thanh Tịnh

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu tổng quát của đề tài: Thông qua việc nghiên cứu quá trình du nhập và ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với Indonesia và Malaysia trên một số lĩnh vực cụ thể: Ngôn ngữ và chữ viết; văn học; tôn giáo; xây dựng nhà nước và hệ tư tưởng quốc gia; kiến trúc, hội họa; lễ hội... đề tài một mặt đề cao sức lan tỏa của các  giá trị văn hóa của Ấn Độ tới các quốc gia lân cận như Indonesia và Malaysia; Mặt khác, đề tài góp phần  khẳng định tính linh hoạt, chủ động và sáng tạo của chủ thể tiếp nhận văn hóa (trường hợp Indonesia và Malaysia) trong quá trình giao lưu, tiếp xúc với văn hóa nước ngoài.

Mục tiêu cụ thể

- Khái quát bức tranh văn hóa bản địa Đông Nam Á trước khi tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ cũng như nền văn hóa Ấn Độ.

-  Làm rõ quá trình, đặc điểm của sự du nhập văn hóa Ấn Độ vào các quốc gia Đông Nam Á hải đảo, đặc biệt là Indonesia và Malaysia.

- Nêu bật những ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với Indonesia và Malaysia trên một số lĩnh vực cụ thể như: Xây dựng nhà nước và hệ tư tưởng quốc gia; ngôn ngữ và chữ viết; văn học; tôn giáo; kiến trúc, hội họa; lễ hội, ẩm thực

- Đánh giá về ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ tới các quốc gia Đông Nam Á hải đảo trên cả hai bình diện trao chuyển và tiếp nhận.

Thời gian thực hiện: tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020

Hiện trạng: Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Khá.

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo