Đề tài cấp Bộ 2019-2020: Quan hệ Australia-ASEAN từ năm 2001 đến năm 2020

05/03/2021

Đề tài cấp Bộ: Quan hệ Australia-ASEAN từ năm 2001 đến năm 2020

Chủ nhiệm: TS. Võ Xuân Vinh

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu tổng quát của đề tài: Làm rõ hiện trạng quan hệ Australia - ASEAN giai đoạn 2001 - 2020, đồng thời đánh giá tác động của mối quan hệ này đến Australia, ASEAN và quan hệ Việt Nam - Australia và triển vọng của quan hệ Australia - ASEAN đến năm 2025.

Mục tiêu cụ thể:

- Nhận diện các nhân tố tác động đến quan hệ Australia - ASEAN từ năm 2001 đến năm 2020;

- Làm rõ hiện trạng quan hệ Australia - ASEAN từ 2001 đến 2020 trên các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế và hợp tác phát triển;

- Đánh giá tác động của quan hệ Australia - ASEAN đến Australia, ASEAN và quan hệ Việt Nam - Australia;

- Đánh giá triển vọng quan hệ Australia - ASEAN đến năm 2025.

Thời gian thực hiện: tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020

Hiện trạng: Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Khá.

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo