Đề tài cấp Bộ 2019-2020: Dịch chuyển lao động nông nghiệp Thái Lan, Malaixia và hàm ý cho Việt Nam

05/03/2021

Đề tài cấp Bộ: Dịch chuyển lao động nông nghiệp Thái Lan, Malaixia và hàm ý cho Việt Nam

Chủ nhiệm: TS. Lê Phương Hòa

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu tổng quát của đề tài: Đánh giá quá trình dịch chuyển lao động nông nghiệp của Thái Lan và Malaixia nhằm góp phần hiểu hơn về quá trình phát triển của Thái Lan, Malaixia. Đồng thời, từ những bài học kinh nghiệm của Thái Lan và Malaixia có những hàm ý cho dịch chuyển lao động nông nghiệp của Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

- Tìm hiểu thực trạng dịch chuyển lao động nông nghiệp trong chính sách phát triển kinh tế chung của Thái Lan, Malaixia;

- Đánh giá, so sánh thực trạng dịch chuyển lao động nông nghiệp Thái Lan, Malaixia hiện nay;

- Tổng kết những bài học kinh nghiệm của Thái Lan, Malaixia và đề xuất hàm ý cho dịch chuyển lao động nông nghiệp của Việt Nam.

Thời gian thực hiện: tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020

Hiện trạng: Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Khá.


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo