Sự tham gia của Thái Lan vào hợp tác du lịch Tiểu vùng Mekong mở rộng từ năm 2000 đến năm 2020

10/03/2021

Đề tài cơ sở: Sự tham gia của Thái Lan vào hợp tác du lịch Tiểu vùng Mekong mở rộng từ năm 2000 đến năm 2020

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Nguyễn Quế Thương

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu: Nghiên cứu về quá trình tham gia vào hợp tác du lịch Tiểu vùng Mê Kông mở rộng của Thái Lan, cụ thể trong một số vấn đề như: hợp tác phát triển hạ tầng cơ sở phục vụ du lịch, hợp tác phát triển các sản phẩm và chương trình du lịch, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch...; Rút ra những nhận xét về đóng góp của Thái Lan trong quá trình tham gia này; Đưa ra một số đề xuất để phát triển du lịch ở Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo