Quan hệ chính trị - an ninh Singapore - Malaysia từ năm 1965 đến năm 2003

10/03/2021

Đề tài cơ sở: Quan hệ chính trị - an ninh Singapore - Malaysia từ năm 1965 đến năm 2003

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Trịnh Hải Tuyến

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu tổng quát: Làm rõ sự vận động của mối quan hệ chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng giữa Singapore và Malaysia giai đoạn 1965-2003.

Mục tiêu cụ thể: Làm rõ thực trạng mối quan hệ chính trị - an ninh Singapore - Malaysia từ 1965 đến 2003; Rút ra những đặc điểm và đánh giá tác động của mối quan hệ Singapore - Malaysia  trong giai đoạn này.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo