Thực trạng đào tạo nghề ở Thái Lan từ 1999 đến 2019

10/03/2021

Đề tài cơ sở: Thực trạng đào tạo nghề ở Thái Lan từ 1999 đến 2019

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Nguyễn Thị Hồng Lam

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Mục tiêu chung: Tìm hiểu thực trạng đào tạo nghề ở Thái Lan kể từ sau khi Luật Giáo dục quốc gia 1999 ban hành để từ đó có thể thấy được những thành tựu và tồn tại của hệ thống đào tạo nghề của Thái Lan, Rút ra những kinh nghiệm khả thi cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng đội ngũ lao động có tay nghề.

Mục tiêu cụ thể: Tìm hiểu những yếu tố tác động đến đào tạo nghề ở Thái Lan từ sau luật Giáo dục quốc gia 1999; Tìm hiểu về thực trạng đào tạo nghề ở Thái Lan từ sau Luật giáo dục quốc gia 1999; Đưa ra những đánh giá về thực trạng đào tạo nghề ở Thái Lan trong thời kỳ này.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020

Hiện trạng: Đã nghiệm thu

 


Phòng QLKH và HTQT

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo