Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh dịch Covid-19

22/07/2020

Bài viết phân tích tác động của dịch Covid-19 tới khu vực châu Á- Thái Bình Dương như: tăng trưởng kinh tế giảm mạnh, chuỗi cung ứng khu vực gián đoạn, hoạt động đầu tư bị thu hẹp, doanh thu của ngành dịch vụ du lịch, khách sạn thiệt hai nghiêm trọng, chứng khoán châu Á giảm mạnh. Bài viết đề cập đến những giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 của khu vực châu Á- Thái Bình Dương.


Phạm Thị Thanh Bình

Số 5 (241), 2020