Kinh nghiệm của một số nước ASEAN về phát triển kinh tế số và tham khảo cho Việt Nam

23/07/2020

Nắm bắt xu thế này, các nước ASEAN cũng đã từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật, chớp thời cơ của cách mạng công nghiệp 4.0 để Áp dụng cho phát triển kinh tế. Kết quả là tỷ phần kinh tế số trong GDP của các nước xu hướng tăng trong những năm gần đây mà dẫn đầu trong khối vẫn là Singapore, Malaysia và Thái Lan. Tuy nhiên, kinh tế số ASEAN vẫn đi sau quá xa so với các nước khác như Mỹ, EU, Trung Quốc. Bài viết này tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm hai nước Singapore và Malaysia trong quá trình kinh tế số để rút ra một vài hàm ý tham khảo cho Việt Nam trong phát triển kinh tế số.


Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Hữu Mạnh

Số 2 (238), 2020