FDI từ ASEAN vào ngành dịch vụ Việt Nam: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

05/08/2020

Kể từ dự án đầu tiên năm 1988 đến nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)của các nước ASEAN vào Việt Nam, đặc biệt trong ngành dịch vụ, đã chứng kiến sự gia tăng vượt bậc. Dịch vụ cũng đang là ngành nhận được dòng vốn FDI nội khối lớn nhất nhờ các thỏa thuận mở cửa thị trường dịch vụ của khu vực và các nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, mặc dù đã đạt được một số thành tựu nhất định trong việc t hu hút FDI từ ASEAN vào lĩnh vực này, kết quả đầu tư được coi là vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác của Việt Nam và các nước thành viên, đặc biệt là sau khi Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính thức được thành lập vào cuối năm 2015. Bài viết trình bày thực trạng FDI của ASEAN vào ngành dịch vụ Việt Nam, phân tích các đặc điểm và từ đó đặt ra một số vấn đề cho Việt Nam trong việc thu hút dòng vốn FDI nội khối này.


Nguyễn Hồng Hạnh

Số 7 (244), 2020