Sự tham gia của Thái Lan vào quá trình hiện thực hóa cộng đồng

18/08/2020

Bài viết tập trung tìm hiểu việc thực hiện các cam kết cơ bản của Thái Lan trong quá trình hiện thực hóa Cộng đồng kinh tế ASEAN. Những cam kết đó là: Cam kết về tự do lưu chuyển hàng hóa; Cam kết về tự do lưu chuyển dịch vụ và lao động lành nghề; Cam kết về tự do lưu chuyển đầu tư; Cam kết về tự do lưu chuyển vốn và công nghệ; Cam kết về việc kết nối trong ASEAN.


Nguyễn Quế Thương

Số 1 (190), 2016