Quan hệ Ấn Độ-Myanmar trong lĩnh vực dầu khí những năm đầu thế kỷ XXI

19/08/2020

Bài viết đề cập đến: Những nhân tố tác động đến quan hệ hợp tác năng lượng Ấn Độ-Myanmar đầu thế kỷ XXI bao gồm nhân tố quốc tế và khu vực, nhu cầu hợp tác năng lượng của Ấn Độ và Myanmar; Quan hệ Ấn Độ-Myanmar trong lĩnh vực năng lượng dầu khí đầu thế kỷ XXI; Một số nhận xét.


Nguyễn Tuấn Bình

Số 3 (192), 2016