Sự thay đổi trong đời sống tôn giáo ở Đông Nam Á hải đảo thế kỷ XIII

24/08/2020

Có thể thấy, hơn mười thế kỷ sau Công nguyên, Đông Nam Á nói chung và Đông Nam Á hải đảo nói riêng chịu ảnh hưởng khá sâu sắc bởi văn hóa Ấn Độ với sự du nhập và thống lĩnh của Phật giáo Đại thừa và Hinđu giáo. Tuy nhiên từ thế kỷ XIII, bằng con đường hòa bình, Hồi giáo từng bước du nhập và phát triển ở Đông Nam Á hải đảo. Đến nay, Hồi giáo ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân khu vực này. Bài viết trình bày về tôn giáo Đông Nam Á hải đảo trước thế kỷ XIII và từ sau thế kỷ XIII.


Bùi Thị Ánh Vân

Số 6 (195), 2016