Chính sách phát triển văn hóa của nước CHDCND Lào trong hội nhập văn hóa ASEAN

24/08/2020

Trước xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt sau khi Cộng đồng ASEAN đã trở thành hiện thực, cũng như nhiều nước ở Đông Nam Á, Lào sẽ có nhiều cơ hội để phát triển văn hóa và nhiều lĩnh vực khác. Bài viết đề cập đến đường lối phát triển văn hóa của Lào; Một số kết quả và kinh nghiệm trong việc duy trì và phát triển văn hóa nghệ thuật ở Lào từ sau đổi mới; Cơ hội và thách thức đối với Lào trong hội nhập văn hóa ASEAN.


Lê Thị Hòa

Số 8 (197), 2016