Tri thức địa phương về sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên nước trong hoạt động sản xuất của người Tày ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

24/08/2020

Tri thức địa phương là những ứng xử của tộc người đối với môi trường sinh thái trong từng điều kiện cụ thể. Do vậy, bên cạnh những yếu tố thống nhất mang tính tộc người, tri thức còn bị phối bởi yếu tố địa lý. Cùng với những biến động của điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, tri thức địa phương của tộc người cũng luôn có xu hướng biến đổi. Đối với tộc người Tày ở Ba Bể, những chủ nhân của nền sản xuất lúa nước vùng cao, vai trò của nước là rất quan trọng. Để thích ứng và tận dụng những ưu đãi do tự nhiên mang lại, người Tày ở Ba Bể đã có những cách ứng xử hợp lý và sáng tạo trong sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên nước để phục vụ hiệu quả cho hoạt động sinh kế chính của cộng đồng.


Chu Thị Vân Anh

Số 10 (199), 2016