Mô hình hành chính triều đại vua Chulalongkorn (1868 - 1910)

24/08/2020

Hệ thống bộ máy hành chính của vương quốc Xiêm là một công cụ quan trọng cho việc cai trị của nhà vua và được đánh giá là hoạt động có hiệu quả ở Đông Nam Á. Bài viết này tập trung phân tích mô hình hành chính nước Xiêm triều đại Vua Chulalongkorn (1868 - 1910)- một triều đại vừa là sự tiếp nối vừa là đỉnh cao của khuynh hướng canh tân đất nước theo con đường tư bản chủ nghĩa trên cơ sở duy trì quyền lực chính trị, kinh tế của giai cấp quý tộc phong kiến. Trước bối cảnh bị đe doạ trực tiếp về chủ quyền quốc gia, Xiêm đã xây dựng được mô hình hành chính khá toàn diện và thành công, góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền độc lập đất nước, đánh dấu một sự kiện nổi bật trong lịch sử phát triển của Xiêm thời cận đại.


Hà Lê Huyền

Số 10 (199), 2016