Nhà sàn với nghi lễ thờ cúng của người Thái ở vùng Thanh Hóa-Nghệ An

25/08/2020

Tín ngưỡng liên quan đến nhà ở của người Thái ở vùng Thanh- Nghệ gồm hệ thống các nghi lễ liên hoàn từ khâu chọn đất, dựng nhà cho đến khi dọn vào ở; các nghi lễ đó biểu hiện bản sắc văn hóa tộc người được vĩnh truyền qua các thế hệ là do người Thái biết cách gìn giữ và giáo dục con cháu theo nhiều phương nhiều phương thức khác nhau. Trong bối cảnh hiện nay, những biểu hiện vật chất, cũng như hành vi và ý thức ứng xử trong các nghi lễ của người Thái đặc biệt là nghi lễ liên quan đến nhà ở, là dấu hiệu cho chúng ta biết học là ai so với các tộc người khác. Vì vậy việc tiếp cận và nghiên cứu văn hóa Thái thông qua các nghi lễ nói trên sẽ góp phần vào việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tộc người, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng như hiện nay.


Lê Hải Đăng

Số 1(202), 2017