Chính sách hiện đại hóa lực lượng hải quân của một số nước Đông Nam Á trong bối cảnh hiện nay

25/08/2020

Trong những thập niên đầu của thế kỷ XXI, các nguy cơ xung đột tiềm ẩn từ những tranh chấp chủ quyền biển đảo luôn là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh khu vực Đông Nam Á, nhất là tình hình Biển Đông ngày càng trở nên căng thẳng, đã tác động mạnh mẽ đối với cách nhìn nhận về các thách thức có thể diễn ra trong tương lai. Nhằm tăng cường sức mạnh phòng thủ nói chung, phòng thủ biển đảo nói riêng, các quốc gia Đông Nam Á đang thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình hiện đại hóa quân đội, thay đổi quan niệm tác chiến, đặc biệt xây dựng phát triển lực lượng hải quân theo các mô hình, cách thức và tốc độ khác nhau phụ thuộc vào nền kinh tế của mỗi nước. Để có cách nhìn tổng thể về vấn đề này, bài viết sẽ phân tích và luận giải chính sách hiện đại hoá lực lượng hải quân một số nước Đông Nam Á trong bối cảnh hiện nay.


Nguyễn Thanh Minh

Số 1 (202), 2017