Phát triển khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) trong bối cảnh mới: Vấn đề và giải pháp

25/08/2020

Trong xu thế hội nhập và phát triển mạnh mẽ của kinh tế khu vực và thế giới, việc xây dựng Móng Cái trở thành thành phố cửa khẩu quốc tế hiện đại được xem là một nhiệm vụ hết sức cần thiết. Bài viết phân tích thực trạng hoạt động của Khu Kinh tế Cửa khẩu (KKTCK)Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh trong những năm gần đây. Từ đó, làm rõ vấn đề đặt ra đối với khu cửa khẩu này trong bối cảnh hợp tác kinh tế cửa khẩu với Trung Quốc. Đồng thời, trên cơ sở tiếp cận vấn đề từ lợi ích quốc gia với tầm nhìn tổng quát, toàn diện và dài hạn để xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp, cơ chế, chính sách vượt trội mang tính chất chiến lược, bài viết đề xuất một số gợi ý mang tính chất đột phá nhằm tập trung nguồn lực cho đầu tư và phát triển Móng Cái trong bối cảnh hiện nay.


Lê Thanh Tuấn

Số 2 (203), 2017