Sự tiếp biến mô hình Trung Hoa của vương triều Lê Sơ và Joseon (Triều Tiên): Nhìn từ hệ thống thanh tra, giám sát quan lại

25/08/2020

So sánh hệ thống các cơ quan thanh tra giám sát ở trung ương của vương triều Lê Sơ và vương triều Joseon với hệ thống cơ quan tương đương của các triều đại phong kiến Trung Hoa, có thể thấy bên cạnh những điểm giống nhau về cơ cấu, tổ chức, quyền hạn còn có những điểm khác biệt về tên cơ quan, chức danh, chế độ đãi ngộ đối với quan lại. Việc nghiên cứu so sánh này vừa có tác dụng làm rõ sự tương đồng và khác biệt trong hệ thống thanh tra, giám sát của ba quốc gia trong khu vực. Bài viết này góp phần nhận diện rõ hơn về những giá trị đặc thù và tính dân tộc trong quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa nói chung và mô hình quan chế nói riêng giữa các quốc gia trong khu vực Đông Á.

 


Phan Ngọc Huyền

Số 2 (203), 2017