Thương mại hàng hóa Việt Nam-Hàn Quốc nhìn từ yếu tố giai đoạn sản xuất

25/08/2020

Sử dụng hệ thống phân loại hàng hóa quốc tế của Gaulier, Lemoine, và Kesenci (2007), bài viết dưới đây phân tích những biến đổi về cơ cấu thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc xét theo yếu tố sản xuất giai đoạn từ năm 2000 đến nay. Các kết quả nghiên cứu chính cho thấy, Việt Nam đã giảm dần tỷ trọng xuất khẩu nhóm hàng hóa sơ cấp và hàng hóa tiêu dùng sang Hàn Quốc, tuy nhiên, nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn Quốc lại tập trung cao độ vào nhóm hàng hóa trung gian. Thực tế này phản ánh sự yếu kém về năng lực sản xuất của nền công nghiệp phụ trợ Việt Nam nói riêng và khu vực doanh nghiệp nội địa nói chung.


Trương Quang Hoàn

Số 2 (203), 2017