Buôn bán giữa Nhật Bản với Đông Nam Á thời kỳ Châu Ấn thuyền (1592-1637)

25/08/2020

Vào cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII, quan hệ buôn bán giữa Nhật Bản với Đông Nam Á phải đối mặt với nhiều thách thức từ sự xâm nhập của các nước phương Tây, nhất là trên bình diện kinh tế và sức ép cạnh tranh với các nước trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc... Trên thực tế, Châu ấn thuyền (1952 - 1637) là thời kỳ giao thương trực tiếp, đầu tiên và khá mạnh mẽ giữa Nhật Bản với Đông Nam Á, đã tạo ra những tiền đề cần thiết cho quá trình tương tác trong thời kỳ "sakoku". Bài viết sẽ trình bày khái quát về quan hệ thương mại giữa Nhật Bản với Đông Nam Á trong suốt thời Châu Ấn thuyền, trên cơ sở đó rút ra một vài nhận xét về thời kỳ có tính chất nền tảng này.


Trần Thị Tâm

Số 2 (203), 2017