Ngoại giao nhân dân- nền tảng và cầu nối quan hệ, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia

25/08/2020

Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ Việt Nam-Campuchia đã có những bước phát triển mới, mang lại lợi ích cho cả nhân dân hai nước. Ngày nay, trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới ngày càng sâu rộng, quan hệ Việt Nam-Campuchia được thực hiện theo phương châm Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Với phương châm này, quan hệ, hợp tác giữa hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Để có được những thành tựu này, ngoài kênh ngoại giao chính thức, ngoại giao nhân dân cũng đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quan hệ giữa hai nước nói chung. Bài viết tập trung tìm hiểu vai trò của ngoại giao nhân dân trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia.


Nguyễn Sỹ Tuấn

Số 6 (207), 2017