Ảnh hưởng của tôn giáo Ấn Độ ở miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á

26/08/2020

Tìm hiểu về ảnh hưởng của tôn giáo Ấn Độ ở miền Bắc Việt Nam giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn, ý nghĩa lịch sử cũng như giá trị văn hóa tinh thần của các tôn giáo Ấn Độ và ảnh hưởng của nó đối với các di tích tôn giáo ở miền Bắc mà người Việt vẫn gìn giữ đến ngày nay. Hiện nay chúng ta đang hướng tới một nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc vì vậy rất cần có những nghiên cứu để làm rõ thêm những yếu tố cấu thành bản sắc văn hóa Việt Nam và đề xuất những định hướng phát triển trong hợp tác văn hóa giữa hai nước.


Lê Bá Trình, Nguyễn Ngọc Quỳnh

Số 9 (210), 2017