Quan hệ Hoa Kỳ-Campuchia giai đoạn 1993-2016

26/08/2020

Sau khi chính thể Vương quốc Campuchia được tái lập, mặc dù còn một số hạn chế, quan hệ giữa Mỹ và Campuchia đã có nhiều tiến triển trên tất cả các mặt chính trị-ngoại giao, kinh tế và quân sự. Bài viết đánh giá lại những thành tựu đã đạt được trong quan hệ Hoa Kỳ-Campuchia từ năm 1993 đến 2016.

 


Phạm Cao Cường

Số 9 (210), 2017