Hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam-Lào: Thành tựu, kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra và giải pháp

26/08/2020

Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào cũng là quãng thời gian đánh dấu sự hợp tác đặc biệt của hai nước, trong đó có hợp tác nghiên cứu khoa học nói chung, khoa học xã hội nói riêng. Là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội lớn của Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (VASS)luôn xác định hợp tác với Lào là nhiệm vụ hàng đầu nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về đất nước con người hai nước và các luận cứ khoa học cho Đảng và nhà nước về phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai quốc gia. Bài viết làm rõ những thành tựu nổi bật trong hợp tác khoa học với Lào, kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra và giải pháp nhằm tăng cường hợp tác của hai nước trong bối cảnh mới.

 


Nguyễn Duy Dũng, Trần Thị An

Số 9 (210), 2017