Một số giải pháp tăng cường quan hệ Việt Nam-Lào hiện nay

26/08/2020

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo hai Đảng và hai Nhà nước, là nhân tố quyết định tới thành quả hợp tác song phương giữa hai nước. Ngày nay, quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào ngày càng trở nên gắn bó và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, đối ngoại, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo cho tới kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, v.v... Mặc dù vậy, quan hệ hợp tác Việt Nam- Lào còn một số vấn đề bất cập cần tháo gỡ. Do đó, việc xác định mục tiêu, định hướng và nội dung cơ bản của các giải pháp nhằm nâng cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào cho giai đoạn tiếp theo là hết sức cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng hội nhập quốc tế và khu vực, sự phát triển của cách mạng khoa học công nghệ và Lào đang tập trung mọi nguồn lực cho phát triển bền vững.


Nguyễn Ngọc Lan

Số 9 (210), 2017