Quan hệ chính trị-ngoại giao giữa Ấn Độ và Indonesia giai đoạn 1947-1955: Cơ sở và thành tựu

27/08/2020

Quan hệ chính trị-ngoại giao giữa Ấn Độ và Indonesia giai đoạn 1947-1955 gắn liền với sự ủng hộ của chính phủ và nhân dân Ấn Độ cho cuộc đấu tranh giành và củng cố độc lập dân tộc của Indonesia cũng như sự chia sẻ những quan điểm tương đồng giữa hai nước trong nhiều vấn đề quốc tế. Bài viết phân tích một số cơ sở cốt lõi cho sự phát triển quan hệ chính trị- ngoại giao giữa Ấn Độ và Indonesia (1947-1955); đồng thời, nêu lên những thành tựu chính trị- ngoại giao chủ yếu nhất mà hai nước đã đạt được trong giai đoạn nói trên. 


Lê Thị Quí Đức

Số 1 (214), 2018