Quan điểm, chính sách về biển đảo của một số nước Đông Á thời trung đại

28/08/2020

Khu vực Đông Á là không gian mở, bằng nhiều con đường và cách thức khác nhau, quá trình giao lưu đã diễn ra từ rất sớm. Thông qua biển cả, các yếu tố văn hóa biển cũng sớm hiện diện trong đời sống kinh tế, xã hội của cư dân địa phương, là một trong những cơ sở để gây dựng cơ tầng văn hóa biển, tri thức và tư duy hướng biển của các quốc gia khu vực. Bài viết tìm hiểu về quan điểm, cách thức tổ chức quản lý biển đảo, hoạt động kinh tế đối ngoại cùng thế ứng đối với biển của một số nước Đông Á thời kỳ trung đại.


Nguyễn Mạnh Dũng

Số 2 (215), 2018